JaMaRa rekenen


JAMARA

JaMaRa is een unieke rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.
De methode is ontwikkeld door Will Missot en Fleur Giesen van het CNLS en Breincentrum (www.breincentrum.com).

Kinderen die op school vastlopen met rekenen zijn gebaat bij JaMaRa.
Daar waar het op school mis gaat, pakt JAMARA aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:
• Hoeveelheids- en getalbegrip
• Getalstructuur
• Automatiseringsvaardigheden
Deze onderdelen worden dan ook als eerste bij JAMARA aangepakt.
Bij JAMARA wordt er uitgegaan van de volgende punten:
• 1 eenduidige strategie
• zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
• zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
• zo min mogelijke talige rekenactiviteit
• koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
• inzicht in getalstructuur aanbrengen
• op de juiste wijze leren automatiseren

De eerste sessie zal een “onderzoekssessie”zijn. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen
gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten.
• Vaststellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getal structuur en automatiseringstechniek.
• Instaptoets om reken automatiseringsniveau te bepalen.
• Bespreken uitkomsten.
• Bespreken doelen.
• Opstellen plan van aanpak.

JAMARA gaat ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgende stap. Er wordt een enkele strategie aangeleerd, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. Daarnaast leert JaMaRa het kind rekenen in groepen in plaats van te tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en het kind door kan krijgen hoe één en ander met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt.
JaMaRa leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. JaMaRa revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt.

Bij JAMARA is het de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 2 weken terugkomt bij ons om te laten zien wat hij/zij kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgende stap.

Thuis wordt er ook iets van u verwacht. Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer.