Vergoedingen


Het is niet eenvoudig om voor remedial teaching een tegemoetkoming of vergoeding aan te vragen. Bovendien is er veel onduidelijkheid over de precieze voorwaarden en de invulling van deze vergoedingsregelingen. Soms willen werkgevers, zorgverzekeringen of de belastingsdienst (deels) de kosten vergoeden.

Voor een tegemoetkoming in de kosten kunnen de volgende mogelijkheden worden onderzocht:

  1. Er zijn momenteel een paar zorgverzekeraars die behandelingen vergoeden in het extra pakket. Raadpleeg hiervoor de polis of neem contact op met de zorgverzekeraar.
    Bij sommige zorgverzekeraars is het mogelijk een bepaalde vergoeding (behandeling en hulpmiddelen) voor dyslexie aan te vragen, mits er sprake is van een door GZ-psycholoog ondertekende dyslexieverklaring. Voor ouders die hun kind willen laten onderzoeken, is het dus van belang dat zij bij hun verzekering informeren of en op basis van welke deskundigheid van de onderzoeker kosten vergoed worden.
  2. Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, ADD, PDD-NOS kunnen een Persoons Gebonden Budget aanvragen.Een PGB is bedoeld voor persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
  3. Voor kinderen met een handicap of beperking die op een reguliere school onderwijs willen volgen, kan een LeerlingGebonden Budget (LGF) ofwel Rugzakje aangevraagd worden.
    Met dit budget kan extra begeleiding (door leerkracht, klassenassistent of remedial teacher) ingeschakeld worden. Bovendien is het mogelijk extra lesmateriaal en/of aangepaste leermiddelen aan te schaffen.
  4. Kunt u de kosten van de diagnose en behandeling met uw inkomen niet dragen, dan kunt u bij de gemeente een beroep doen op de bijzondere bijstand .
  5. Indien u kosten heeft gemaakt of gaat maken voor diagnose en behandeling van dyslexie (met name het gebruik van hulpmiddelen) en u geen vergoeding heeft gekregen of gaat krijgen, dan kunt u proberen de kosten van dyslexie als bijzondere uitgaven af te trekken van de belasting. Informatie hierover vindt u bij Belastingaftrek van kosten in verband met Dyslexie.

Helaas wordt onderzoek van school- leerproblematiek nog door vrijwel geen zorgverzekering (volledig) vergoed. Problemen met het schoolse leren vallen namelijk niet onder de (psychische) gezondheidszorg. Ook kunnen veel kosten van remedial teaching, huiswerkbegeleiding of bijles niet betaald worden uit een PGB, omdat deze kosten geen betrekking hebben op ‘activerende of ondersteunende begeleiding’.

Meer informatie over vergoedingen is te vinden op:

 

Deze tekst is met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen.
Echter aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.